top of page
搜尋

佛誕感言

南無阿彌陀佛 今日浴佛節,每日浴於恩海光明的我們,對世尊的出世,有格外的感恩。

感恩世尊開顯緣起性空的真理。不依佛法的指南,我們不能知自身現是罪惡生死凡夫,曠劫流轉三界六道的機的實相,還會在邪見林中狼奔豕突,從苦入苦,從冥入冥。


更感恩世尊結緣累劫,血淚遍灑三千大千世界,只爲賜我這無眼人以眼目,聾啞人以口耳,令我能見真實,能知正道,能從暗闇的心底,也有清淨的法語佛號流出。

感恩中的感恩,是世尊爲我出世的本懷,唯爲說彌陀的本願海。


若無聖道的真理,我雖終身勤苦以求道,也只能誤入外道歧途,錯用此人身。但若無淨土的教法,則雖聞知佛法的真理,亦無力修證,終究只是說食數寶,解脫無分。


若佛法只有聖道門的教行,寧可不遇佛法,愚昧終生乃至生生世世,亦不願明知佛法真實而不能如教修行證果,不得不當面錯過。


因爲愚昧雖苦,若不知有真樂,則苦猶可受。若明知佛法中有常樂清淨,而自身無分,其苦痛更酷烈無數倍!


所幸如來慈悲,早已明鑒:

凡愚如我,罪惡深重,業習染著;知有因果,聞有佛德,不甘沈淪,有心無力。


故說聖道,以開智慧真相;

說淨土,以明普度慈懷。


遇此智悲圓融之真理,方能徹於心底地泣淚於如來之大智大悲:


如來真知我!如來真憐我!如來真救我!


從此無疑無慮,同諸衆生,乘大願船,入光壽海,與佛相見,共敘天倫。極樂家鄉,園林遊戲,本地風光,慶喜何極!


感恩世尊降誕人世,感恩彌陀證果度生,感恩聖人出世,爲我開念佛成佛真宗。

從今以往,盡未來際,生生世世,願奉此身心,自信教人信,以念報佛祖鴻恩!


南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛


光按:此感言,昨日佛誕日發布於群組及個人空間,今日補發公號,以供養大衆。

此文有感而發,一氣呵成,其情熱切易知,而文中內、外道及聖道、淨土門二重廢立義,望勿輕易看過。


蒙光師

9 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

名號實相法

首先講到「名號實相法」的人師是曇鸞大師。名號實相法和我們有什麼關係呢?講「一生造惡值弘誓」的道綽禪師,引用《觀經》「下下品」之文,說「臨終時遇善知識教念十聲無量壽佛名,因而得救。」為何僅是念佛就能得救呢?因為聞的是「名號實相法」。「實相」有功德,此成為名號的功德。 臨終的人,和一般狀態的人,心態是不一樣的。一般狀態的人心不專一,常會夾雜不急之事,有所分心(間斷)。臨終人的心態叫「無間心」、「無後心

煩惱菩提體無二

则盈: 師兄早上好!請教師兄,“煩惱菩提體無二”中的“体”該如何理解? 還有,“淨土證悟的真理,在尚是凡夫身上說明之,實是不可能”這句該做何解?感恩師兄 蒙光: 南無阿彌陀佛 “煩惱菩提體無二”,“體”作爲術語,在佛法中有多重所指,在此處指其自身、本性。體無二,即一體不二,同體一如的意思。 在佛眼所見的大宇宙的實相,萬物一體,有生命與無生命一體,物與心一體,佛與衆生一體,我們內心的煩惱與菩提覺性也

三帖和讚:唱讚與文義簡說(一)

讚,即讚歎頌揚之義,讚歎頌美之辭亦名爲“讚”。佛教中特指讚歎頌揚佛菩薩功德行儀的章句。佛典中,以偈頌讚歎佛德者居多。日本佛教傳統中,將日語(和語)書成,以“和音”唱頌佛、菩薩、祖師或教法等之讚歌稱“和讚”。其形式多以七五調,四句一章為基本,由數章至數十章連續唱頌。 《三帖和讚》,是親鸞聖人晚年,為使真宗之根本教義易知易曉、便於傳布,遂製作歌讚,包括《淨土和讚》、《高僧和讚》與《正像末和讚》三部,合

Comments


bottom of page